DIA
Global Advisory Committee

Dr. Shiraz Salim Khan
Dr. Nadeem Jilani
Dr. K.D Bhat
Dr. Priyanka Sharma
Mr. Sadiq Ali Khan
Dr. Wisam Mehmood
Mr. Sufyan Mehmood
Mr. Shikhar Sharma
Dr. Krishna D. Bhat
Dr. Al-Sheikh Ziauddin

Dr. Munir Ali Ibrahim
Mr. Hasheer P.K
Mr. Ekraj Nembag
Dr. H. Vijay Kumar
Dr. Atheeq Ur Rahman
Ms. Bushra Bostan
Dr. Farheen Salman
Dr. Faiyaz Ahamed
Dr. Khadija Feroze