DIA
Advisory Board

Dr. Md. Salahuddin
Dr. Bhagyalakshmi
Mr. Farooq Ameen
Mr. Prakash Belavadi
Mr. Suraj Gowda
Mr. Lucky Malhotra
Dr. Maqsood Ahmed
Dr. Md. Shiraz Ahmed
Dr. Sibgathulla Gazanfar
Mr. Kantharaju
Mrs. Sabeeha
Mr. Safdar Khaiser
Mr. Khaleelulla Khan
Mr. Britto Dominic Rayan
Mr. Thomas Chandy
Mrs. N.P. Shilpa
Dr. (Major) Vikram S Kedlaya

Dr. H.S Venkatesh
Mr. Karanvir Mundrey
Dr. Sujith Shetty
Dr. Subramanya .C
Dr. Suhaim Afsar
Mr. Charles Joseph
Mr. Mannan Khan
Dr. Usha Hegde
Mrs. Bibi Ayesha
Dr. Ejaz Salim Khan
Mrs. Shabana
Mr. Ismail Khan
Dr. Shaheen Khan
Ms. Sridevi S.
Mrs. Vindhya Chidanand
Mr.Pramod Narayan

Campaign Committee

Mr. Abdul Rouf
Mr. Izhar Hussain
Mr. Hemanth MP
Mr. Abhijith
Ms. Saujanya Krsna
Ms. Zaina Ali Khan